Logo NZOZ DERMEX
DERMEX Sp. z o. o.
Grupa Medycyna Polska S.A.
 
 
Promocje
Koniecznie sprawdź aktualne promocje! Na pewno znajdziesz coś co Ciebie zainteresuje <więcej>
Nowości
Szpital Prywatny Dermex wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom naszych pacjentów wciąć stara się rozszerzać swoje usługi. Sprawdź co nowego oferujemy ... <więcej>
Jak umówić się na wizytę?
Zasady rejestracji <więcej>
Zapisz się do newslettera
Podaj nam swój adres email. Dostaniesz informację o nowościach, promocjach i ciekawostkach...
 
główny poster
 

O PROJEKCIE 

„Dermex” Sp. z o.o. rozpoczęła realizację projektu pn. „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Klonowcu Starym k. Kutna jako alternatywna forma opieki nad osobami zależnymi”. Celem projektu jest utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Opieki Medycznej  (DDOM) w Klonowcu Starym k. Kutna w ramach wsparcia deinstytucjonalizacji i rozwoju alternatywnych form opieki nad 60 osobami niesamodzielnymi. Przeważającą liczbę grupy  stanowić będą  seniorzy powyżej 65 roku życia. Wsparciem objęci zostaną mieszkańcy z terenu czterech województw Polski: mazowieckiego, łódzkiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego.

Najważniejszym zadaniem DDOM  będzie rehabilitacja lecznicza w celu przywrócenia pacjentowi sprawności i zdolności do funkcjonowania w środowisku. Niemniej ważna będzie kontynuacja leczenia i realizacja zabiegów pielęgnacyjno-opiekuńczych, których pacjent nie może otrzymać w ramach opieki domowej. Ponadto to świadczenie zdrowotne będzie również obejmować przygotowanie pacjenta i jego opiekunów do samodzielnej pielęgnacji oraz edukację zdrowotną.

Obecnie zapraszamy wszystkich zainteresowanych pacjentów do odpłatnego udziału! 

 
 
Projekt zakłada dostosowanie obiektu przeznaczonego na DDOM poprzez wykonanie prac remontowych związanych z przystosowaniem i adaptacją podjazdów, schodów oraz łazienki i wc do potrzeb osób z niepełnosprawnością, realizując tym samym zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zakup niezbędnego sprzętu do zabiegów fizjoterapeutycznych realizowanych dla pacjentów DDOM. W ramach programu utworzonych zostanie 12 zdeinstytucjonalizowanych miejsc opieki nad osobami zależnymi. Przeprowadzone zostaną również działania edukacyjne dla 60 os. (34K i 26 M), w zakresie opieki nad osobami zależnymi dla rodzin i opiekunów pacjentów.

Rekrutacja odbywać się będzie w sposób ciągły począwszy od IX.2016r. z przyjęciami do DDOM od X 2016-III 2018r.

Projekt  „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Klonowcu Starym k. Kutna jako alternatywna forma opieki nad osobami zależnymi” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Wartość projektu wynosi: 1 035 960,00 PLN, z czego wkład Funduszy Europejskich to: 1 000 000,00 PLN.

Projekt ma charakter pilotażowy, służy wypracowaniu pewnego standardu opieki w naszym kraju. Od 2018 r. wypracowany model będzie wdrażany w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

ZAKRES ŚWIADCZEŃ UDZIELANYCH W RAMACH DZIENNEGO DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ

Dzienny Dom Opieki Medycznej zapewnia opiekę medyczną połączoną z kontynuacją terapii i procesem usprawniania w zakresie funkcjonalnym oraz procesów poznawczych.
Do podstawowych kategorii świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach domu opieki medycznej należą:
- opieka pielęgniarska, w tym edukacja pacjenta dotycząca samoopieki i samopielęgnacji;
- doradztwo w doborze odpowiednich wyrobów medycznych;
- usprawnianie ruchowe;
- stymulacja procesów poznawczych;
- terapia zajęciowa;
- przygotowanie rodziny i opiekunów pacjenta do kontynuacji opieki (działania edukacyjne).

W zakresie koniecznym do wykonania świadczeń oraz w razie pilnej potrzeby i w zależności od wskazania medycznego zapewnione zostaną pacjentowi w ramach projektu niezbędne badania diagnostyczne oraz specjalistyczne konsultacje lekarskie.
Poza świadczeniami opieki zdrowotnej pacjentom przebywającym w dziennym domu opieki medycznej zapewniony zostanie odpowiedni do stanu zdrowia posiłek.

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE:

Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie zakłada rozpoczęcia świadczenia usług w ramach DDOM w okresie od 3 października 2016 r. do 30 marca 2018 r.
Okres realizacji projektu od 01.04.2016 do 31.03.2018 obejmie następujące zadania:
a) dostosowanie i doposażenie w sprzęt pomieszczeń przeznaczonych bezpośrednio na DDOM w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2016 r.
b) prowadzenie dziennego domu opieki medycznej  w okresie od 1 września 2016 r. do 31 marca 2018 r.
c) działania edukacyjne skierowane do rodziny i opiekunów pacjenta z zakresu kontynuacji opieki nad osobami niesamodzielnymi -  od 1 października 2016 r. do 31 marca 2018 r.
Dzienny Dom Opieki Medycznej, Klonowiec Stary 47, 99-306 Łanięta, funkcjonuje w dni robocze, w godzinach 8:00-16:00.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z POBYTU W DDOM?

Wsparcie skierowane jest do osób niesamodzielnych, w szczególności do osób powyżej 65 r.ż., których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym. Świadczenia w dziennym domu opieki medycznej udzielane są pacjentom wymagającym, ze względu na stan zdrowia, świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a niewymagającym hospitalizacji w oddziale szpitalnym.

Do Dziennego Domu Opieki Medycznej mogą być przyjęci pacjenci spełniający łącznie następujące warunki:

- są mieszkańcami województwa mazowieckiego, łódzkiego, wielkopolskiego lub kujawsko-pomorskiego;

- są osobami bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej
lub osobami, którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego;

- ich stan zdrowia wskazuje na niesamodzielność (weryfikacja na podstawie oceny dokonanej przez lekarza kierującego wg skali Barthel: 40-65 punktów);

- mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).

KRYTERIA WYŁĄCZENIA Z MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z USŁUG DZIENNEGO DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ

Ze względu na charakter opieki świadczonej w Dziennym Domu Opieki Medycznej, ze wsparcia wyłączone będą:
• osoby korzystające ze świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji leczniczej, w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego oraz w warunkach stacjonarnych
•  osoby, w przypadku których podstawowym wskazaniem do objęcia ich opieką jest zaawansowana choroba psychiczna lub uzależnienie (korzystające ze świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień).
TRYB KIEROWANIA DO DZIENNEGO DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ
Kierowanie do Dziennego Domu Opieki Medycznej odbywa się na podstawie skierowania (załącznik nr 1) oraz karty oceny stanu klinicznego, sporządzanej z zastosowaniem skali poziomu samodzielności (skala Barthel) (załącznik nr 2).

Skierowanie do Dziennego Domu Opieki Medycznej wydaje:
- lekarz podstawowej opieki zdrowotnej,
- w przypadku pacjentów bezpośrednio po leczeniu szpitalnym – lekarz ubezpieczenia zdrowotnego udzielający świadczeń w szpitalu.

CO ZROBIĆ, ABY SKORZYSTAĆ ZE ŚWIADCZEŃ W RAMACH DZIENNEGO DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ?

Należy:
1) Wypełnić/ zgromadzić następujące dokumenty:
a. Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 3).
/upload/articles/files/3 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY uczestnika DDOM.pdf
b. Kopię karty informacyjnej/wypisu ze szpitala nie starszą niż 12 miesięcy przed datą przystąpienia do projektu.
c. Skierowanie do DDOM (oryginał).
/upload/articles/files/1 skierowane DDOM.pdf
d. Kartę oceny stanu klinicznego świadczeniobiorcy według skali Barthel (oryginał).
/upload/articles/files/2 Karta oceny wg skali Barthel DDOM.pdf
2) Dostarczyć (osobiście lub pocztą tradycyjną/kurierską) komplet ww. dokumentów do naszej rejestracji w Kutnie ul. Sienkiewicza 16 bądź do Biura projektu mieszczącego się pod adresem Klonowiec Stary 47, 99-306 Łanięta.

Zapraszamy do udziału!


 
 
Kutno, ul. Sienkiewicza 16 tel. 24 254 50 08 (centrala)
Rejestracja od poniedziałku do piątku w godzinach
08.00 - 18.00 tel. 24 254 50 08
copyright © 2012 | Dermex
nota prawna | stronę wykonał Netstar, administracja