Logo NZOZ DERMEX
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Szpital Prywatny Dermex" Sp. z o.o.
 
 
Promocje
Koniecznie sprawdź aktualne promocje! Na pewno znajdziesz coś co Ciebie zainteresuje <więcej>
Nowości
Szpital Prywatny Dermex wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom naszych pacjentów wciąć stara się rozszerzać swoje usługi. Sprawdź co nowego oferujemy ... <więcej>
Jak umówić się na wizytę?
Zasady rejestracji <więcej>
Zapisz się do newslettera
Podaj nam swój adres email. Dostaniesz informację o nowościach, promocjach i ciekawostkach...
 
główny poster

OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA/PARTNERÓW
 
OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA/PARTNERÓW
do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr POWR.05.02.00-IP.05-00-001/15


„DERMEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
na podstawie Ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146),
ogłasza otwarty nabór partnera/partnerów dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

do wspólnego przygotowania i realizacji projektu, w tym zarządzania projektem  w ogłoszonym przez Ministerstwo Zdrowia konkursie
nr POWR.05.02.00-IP.05-00-001/15 w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.2 Działania projakościowe
i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Cel partnerstwa: przygotowania i realizacji projektu mającego na celu pilotażowe wdrożenie i przetestowanie standardu dotyczącego tworzenia i funkcjonowania dziennych domów opieki medycznej.
Typ projektu: Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi, poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi (w tym osobami starszymi).

Oferty składne przez potencjalnych Partnerów na załączonym formularzu oferty muszą zawierać także następujące dokumenty:

1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny potencjalnego   Partnera.
2. Dane zgłaszającego i osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu oraz osób do kontaktów w sprawie współpracy.
3. Pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznoprawnych.


Kryteria wyboru Partnera:

1.
Zgodność działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa.
2. Deklarowany wkład potencjalnego Partnera w realizację celu partnerstwa.
3. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze.
4. Partner jest podmiotem leczniczym posiadającym umowę z Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia spełniającym kryteria określone w standardzie dziennego domu opieki medycznej (dokumentacja projektowa)
5. Partner jest podmiotem leczniczym funkcjonującym w systemie ochrony zdrowia co najmniej od 1 stycznia 2012 r.
6. Partner określił sposób zapewnienia trwałości projektu przez okres co najmniej 3 lat po zakończeniu trwania projektu
7. Partner jest podmiotem świadczącym usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

 
Oferty należy składać na załączonym formularzu oferty, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na wyłonienie partnera do Priorytetu V, Działania 5.2 POWER” do dnia 30.09.2015r. do godz. 14.00 na adres:
„DERMEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. H. Sienkiewicza 16, 99-300 Kutno. Oferty mogą być dostarczone osobiście lub za pośrednictwem poczty lub kuriera. Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Decyduje data dostarczenia wniosku do „DERMEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Szczegółowe informacje można otrzymać pod nr tel. 24 254 50 08
Informacja o wyborze Partnera zostanie upubliczniona i ogłoszona na stronie internetowej „DERMEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ www.nzozdermex.pl w terminie do 4 dni kalendarzowych od dnia zakończenia naboru.


FORMULARZ OFERTY:/upload/articles/files/Za%C5%82_1%20Formularz%20oferty(1).pdf
 
 
 
Kutno, ul. Sienkiewicza 16 tel. 24 254 50 08 (centrala)
Rejestracja od poniedziałku do piątku w godzinach
08.00 - 18.00 tel. 24 254 50 08
copyright © 2012 | Dermex
nota prawna | stronę wykonał Netstar, administracja